Regulamin

Regulamin Serwisu hitceny.pl
http://hitceny.pl/strona/regulamin 
wersja 1
treść aktualna od dnia: 24 czerwca 2019r.
 • Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, rodzaje i zakres świadczonych usług oraz zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu hitceny.pl
 • Serwis świadczy usługi i jest dostępny za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej www.hitceny.pl
 • Serwis przeznaczony jest dla: osób fizycznych pełnoletnich, przedsiębiorców oraz osób prawnych. Z Serwisu mogą korzystać także osoby małoletnie, które posiadają wymaganą zgodę ustawowego przedstawiciela oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i do składania ważnych oświadczeń woli albo stosowną zgodę ustawowego przedstawiciela na dokonanie czynności (Użytkownicy).
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 
 • Usługodawca Firma Multiweb LLC Rayor Ave, 1903 Cheyenne 82001 Nr Nip 2014000668199 świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. Kontakt e-mail: hitceny@gmail.com 
 • Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w wyżej opisany sposób. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym czasie.
 • Warunkiem korzystania z Serwisu jest przestrzeganie Regulaminu i Polityki prywatności Serwisu.
 • Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się zapisy wersji Regulaminu obowiązującej w chwili złożenia prawidłowego zamówienia usług przez Użytkownika.
 • Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów i danych pochodzących z Serwisu lub jego składników podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest bez pisemnej zgody Usługodawcy – bezwarunkowo zabronione.
 • Konto Użytkownika w Serwisie (Konto), to wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym Serwisu opisana unikalnymi: nazwą użytkownika, adresem e-mail i hasłem, dostępna wraz z systemem umożliwiającym korzystanie z Oferty Serwisu. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Użytkownika. Użytkownika ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. 
 • Dane – treści, które Użytkownik przesyła do lub umieszcza w Serwisie, np. w Ogłoszeniu. Dane to również dane osobowe.
 • Każdy Użytkownik ma prawo do utworzenia wyłącznie jednego Konta. Konto jest bezpłatne. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje Konto wraz z przesłanymi Danymi, w tym danymi osobowymi.
 • Oferta Serwisu (Usługi) obejmuje przede wszystkim usługi: zamieszczania  i udostępniania ogłoszeń online na podstronach Serwisu. Do przesłania ogłoszenia jest konieczna rejestracja w Serwisie. Są to usługi pozbawione wad prawnych oraz dopuszczone do obrotu na terenie RP.
 • Ogłoszenie – czasowo udostępnione Użytkownikowi wirtualne miejsce w Serwisie umożliwiające zamieszczenie Danych. Wymagania techniczne odnośnie treści są następujące: tytuł ilość znaków 75 znaków, rozmiar pojedynczego pliku graficznego to 3 MB.
 • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na odległość zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, dotycząca w szczególności korzystania z Usług lub usług dodatkowych. Warunki Umowy określa Regulamin oraz obowiązujące prawo polskie. Językiem umowy jest język polski. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.
 • Zamawiając Usługi, Użytkownik składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia Umowy. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje w chwili dokonania poprawnej rejestracji w Serwisie.  Usługodawca wykonuje w pełni usługi za wyraźną zgodą Użytkownika, który jest informowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 • System Serwisu – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 • Przeglądanie Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji. Większość Usług również jest bezpłatna, za wyjątkiem usług opisanych poniżej.
 • Złożenie zamówienia na Usługi wymaga bezpłatnej rejestracji w Systemie Serwisu za pośrednictwem formularza pod adresem internetowym: http://hitceny.pl/rejestracja   Podczas rejestracji Użytkownik tworzy Konto, podając swoją nazwę użytkownika, adres e-mail i inne wymagane tamże dane, ustala swoje hasło dostępowe oraz składa oświadczenia o akceptacji Regulaminu, odnośnie przetwarzania danych osobowych oraz otrzymywania informacji drogą elektroniczną. Użytkownik podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym. Składać zamówienia można 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. 
 • Użytkownik po utworzeniu Konta ma możliwość zamieszczenia Ogłoszenia oraz wykupienia usług dodatkowych Serwisu.
 • Ceny usług dodatkowych Serwisu są zamieszczone pod adresem internetowym: http://hitceny.pl/strona/cennik  i wyrażone w polskich złotych jako ceny brutto. Odpłatność za usługi dodatkowe Serwisu jest obsługiwana przez zewnętrzny system płatności dotpay – oferowany przez Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.) [https://www.dotpay.pl/dla-sprzedajacych/do-pobrania/regulaminy/ ]
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika. Zmiana nigdy nie działa wstecz.
 • Usługodawca uznaje rejestrację i zamówienie za prawidłowe, jeżeli Użytkownik poda wszystkie wymagane dane. Jeżeli podane dane nie będą kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem za pośrednictwem posiadanych danych, natomiast jeżeli nawiązanie kontaktu nie będzie możliwe, anuluje rejestrację lub zamówienie.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem celem weryfikacji podanych Danych, jeżeli wystąpi uzasadnione podejrzenie błędu lub nieścisłości.
 • Podczas rejestracji Użytkownik może wyrazić dobrowolną i odwoływalną zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Serwisu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją usług Serwisu lub celach marketingu. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem unijnym i polskim oraz Polityką prywatności Serwisu.     
Zasady reklamacji
 • Użytkownik posiada prawo do składania reklamacji dotyczących usług i działania Serwisu.
 • Ewentualną reklamację można złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem naszego formularza online http://hitceny.pl/strona/kontakt Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko oraz adres reklamującego, także e-mail, zakres reklamacji, uzasadnienie reklamacji, podpis reklamującego.
 • Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie: 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, informując Reklamującego o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Koszty reklamacji ponosi  Usługodawca.Przykład formularza reklamacyjnego znajduje się pod Regulaminem.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności: 
 • za treść Ogłoszeń publikowanych za pośrednictwem Serwisu,
 • za treść Danych publikowanych za pośrednictwem Serwisu,
 • za szkody powstałe w wyniku niezgodnych z Regulaminem działań Użytkowników,
 • za niedostosowanie przez Użytkownika używanego systemu informatycznego do wymagań Systemu Serwisu, w szczególności konfiguracji lub oprogramowania komputera. Usługodawca informuje, iż System Serwisu wymaga obsługi Java, php, jest responsywny.
 • Serwis przy zachowaniu należytej staranności nie kontroluje wiarygodności Użytkowników zamieszczających Ogłoszenia i Dane oraz nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikiem a osobą trzecią. 
 • W ramach funkcjonowania Serwisu i przesyłania Ogłoszeń to Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym.
 • Usługodawca w miarę swoich możliwości będzie monitorować Ogłoszenia i Dane przesyłane przez Użytkowników w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań.
 • Usługodawca nie ma obowiązku wysyłania Użytkownikowi odnośników do Ogłoszeń i Danych publikowanych w Serwisie.
 • Usługodawca przypomina, iż wszelkie treści i dane zamieszczone w Serwisie przez Użytkowników są ich własnością, stanowiskiem i ich opiniami, a nie własnością, stanowiskiem, opinią  Usługodawcy.​​​​​​​
 • Umowę o korzystanie z Usług Serwisu można rozwiązać:
 • ​​​​​​​za porozumieniem Usługodawcy i Użytkownika,z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,
 • Użytkownik może rozwiązać Umowę jednostronnie wypowiadając ją ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku akceptacji zmiany ceny usług dodatkowych Serwisu lub istotnych zmian Regulaminu,
 • w uzasadnionych przypadkach, związanych np. z nieterminowymi płatnościami lub regularnym naruszaniem Regulaminu przez Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Użytkownik  i wszczęcia postępowania odszkodowawczego.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności reklamowej i promocyjnej w Serwisie, np. poprzez wysyłkę newsletter'a do Użytkownika o usługach i produktach własnych oraz Zaufanych Partnerów Serwisu, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie oraz udostępniania miejsca w Serwisie dla partnerów marketingowych.
 • Usługodawca zawsze dokłada należytej staranności, aby Serwis działał w sposób ciągły i bezawaryjnie.
 • Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji Usług. W związku z powyższym, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu Serwisu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania. 
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Serwisu wobec wystąpienia uzasadnionej przyczyny, która uniemożliwi jego działalność - w terminie 30 dni od jej wystąpienia - przy braku możliwości jej usunięcia. Informacja o takim zdarzeniu zostanie podana niezwłocznie online: www.http://hitceny.pl/ 
 • Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Serwisu, a także przekazywanie za ich pośrednictwem materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”; materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych i erotycznych, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących i nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm i nagannych moralnie oraz oszukańczych. W razie stwierdzenia takiego przypadku Usługodawca niezwłocznie zawiadomi odpowiednie organy ścigania.
 • Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Serwisu ogłoszeń: erotycznych, towarzyskich i matrymonialnych, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym.
 • Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Serwisu linków do stron zewnętrznych zawierających materiały wymienione w pkt 43 i pkt 44. 
 • Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów i danych uzyskanych od Usługodawcy lub za pośrednictwem Serwisu  dotyczących i obejmujących Użytkowników lub inne osoby fizyczne lub prawne w celach komercyjnych, w szczególności działania polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.
 • Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność Użytkowników i Usługodawcy.
 • W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń względem umieszczonych w Serwisie przez Użytkownik Danych, np. odnośnie praw autorskich lub prawa własności, Użytkownik, który je opublikował, jest zobowiązany do złożenia w formie pisemnej oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie: 7 dni o: posiadaniu praw autorskich majątkowych lub  do tych materiałów i potwierdzeniu udzielenia zgody na ich umieszczenie na oraz ich wykorzystanie zgodne z Regulaminem.
 • W przypadku udowodnienia przez osobę trzecią roszczeń względem umieszczonych przez Użytkownika Danych, zostaną one niezwłocznie i bezwarunkowo usunięte z Serwisu.
 • Użytkownik zamieszczając Ogłoszenie niniejszym udziela Usługodawcy bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo lub terytorialnie licencji na korzystanie z Danych umieszczonych wraz z prawem do dokonywania zmian, modyfikacji lub albo przeróbek w zakresie nienaruszającym ich oryginalnej treści i formy oraz nieobniżającym jakości pierwotnego przekazu, na następujących polach eksploatacji: w zakresie rozpowszechniania treści w całości lub w wybranych przez Usługodawcę częściach poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w całości lub w wybranych przez Usługodawcę częściach w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. w Internecie w Serwisie hitceny.pl
 • Usługodawca jest uprawniony także do udzielania dalszych licencji osobom trzecim na co Użytkownik wyraża zgodę.
 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie normy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i dowolnym zakresie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu online albo podczas logowania na Konto i zapewniona im będzie możliwość ustosunkowania się do planowanych zmian w terminie przynajmniej czternastu dni przed wejściem ich w życie. Żadna zmiana Regulaminu nie działa wstecz.
 • Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku z wykonywaniem umów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będą rozstrzygane przez powszechny sąd właściwy rzeczowo i miejscowo wg odpowiednich przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2019r.
podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.), Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827), Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.).
©Marcin Matusewicz,prawnik 2019
 
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.