Polityka prywatności

Polityka prywatności Serwisu hitceny.pl

http://hitceny.pl/strona/polityka-prywatnosci 

 • Niniejsze zapisy są uzupełnieniem Regulaminu Serwisu hitceny.pl dostępnego pod adresem: http://hitceny.pl/strona/regulamin 
 • Administrator/Usługodawca: ... respektuje i chroni prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych znaków towarowych.
 • Podstawowe definicje odnoszące się do danych osobowych:
 • Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • Zbiór danych – oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.
 • Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • Podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
 • Zgoda (osoby, której dane dotyczą) - oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych, przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.
 • Administrator zawsze dokłada należytej staranności, celem ochrony przekazywanych do przetwarzania danych – w tym danych osobowych, zasada ta dotyczy stosowanych rozwiązań technologicznych, wdrożonych procedur, organizacji obsługi oraz kwalifikacji personelu. 
 • Administrator przetwarza następujące dane osobowe (identyfikacyjne, kontaktowe): imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP, adres e-mail.
 • Dane osobowe przetwarzane są za dobrowolną i jednoznaczną Zgodą osoby, której dane dotyczą, korzystającej z usług świadczonych drogą elektroniczną, zawierającej umowę z Administratorem lub dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora albo Partnerów marketingowych Administratora. Podanie jakiejkolwiek danej osobowej do przetwarzania, jest świadome i następuje przed zawarciem jakiejkolwiek umowy lub dokonaniem czynności przez Administratora.
 • Przetwarzanie danych osobowych (identyfikacyjnych i adresowych) Użytkowników w celu korzystania z bezpłatnej i płatnej oferty Serwisu  jest obowiązkowe. Zgoda jest wymagana do zamówienia usługi i obowiązuje do czasu realizacji oraz rozliczenia (lub w celu dochodzenia roszczeń). Zgody dla celów marketingowych Administratora i Partnerów marketingowych Administratora jest dobrowolna. Za zgodą Użytkownika, Administrator może przetwarzać dane osobowe w sposób masowy lub poprzez profilowanie, lub przesyłać dane poza Rzeczpospolitą Polską. 
 • Administrator zabezpiecza odpowiednio dobranymi sposobami dane przekazane do przetwarzania przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych – w tym danych osobowych – niezgodnym  z obowiązującym prawem polskim i unijnym oraz dokłada należytej staranności, by zabezpieczanie i kontrola tych danych odbywała się w sposób ciągły. Administrator nie przekazuje danych osobowych stronie trzeciej bez dobrowolnej, świadomej i jednoznacznej zgody osoby, której dane dotyczą. Administrator korzysta z hostingu zewnętrznego, jak również z operatora płatności online dotpay (Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.) [https://www.dotpay.pl/dla-sprzedajacych/do-pobrania/regulaminy/ ]
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje na temat danych osobowych przetwarzanych przez Administratora udzielane będą na podstawie wniosku tradycyjnego lub elektronicznego.
 • Użytkownikowi, który przekazał nam dane osobowe przysługują prawa: do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do  wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO), do niepodlegania autoprofilowaniu.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikami poprzez zamieszczanie komunikatów na stronie internetowej Serwisu oraz poprzez wysyłkę informacji drogą elektroniczną.

Polityka cookies Serwisu hitceny.pl

http://hitceny.pl/strona/polityka-prywatnosci 

 • System informatyczny Serwisu stosuje technologię cookies. Cookie to niewielki plik tekstowy składający się z alfanumerycznych znaków, który jest umieszczany na urządzeniu docelowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, gdy używana przeglądarka internetowa otwiera stronę internetową używającą cookies. Są one używane przez przeglądarkę internetową do nawigacji na stronie internetowej i pełnego wykorzystywania jej możliwości, np. do logowania, do ustawiania opcji lub wersji językowych, szaty graficznej i innych podobnych. Cookies są używane przez stosowaną przeglądarkę internetową w celu obsługi danej strony internetowej, a nigdy nie służą do nieautoryzowanego zbierania informacji lub danych.
 • Rejestrując się w systemie informatycznym sklepu Użytkownika wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies  na używanym urządzeniu docelowym. Podmiotem, który zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym jest Administrator, wyłączając te wykorzystywane przez Google LLC.
 • Używamy następujących plików cookies:
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
 • Cookies zapamiętujące wprowadzone dane przy rejestracji i logowaniu.
 • Cookies służące do zapisywania wyborów Użytkownika.
Cookies służące do analiz, pozwalające zbierać dane statystyczne związane z  korzystaniem z systemu Google Analytics, tj. serwisu analizy ruchu na stronach internetowych udostępnianego przez Google LLC, jako Administratora,. Polityka prywatności Google Analytics: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
 • Jako część systemu Google Adsense, tj. serwisu reklamowego Google LLC. wyświetlający na stronach internetowych kontekstowe reklamy tekstowe, bannery oraz reklamy wideo [https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl]. Google LLC używa plików cookie, by wyświetlać lepsze reklamy na stronach partnerów, np. w witrynach wyświetlających reklamy Google lub należących do sieci reklamowych z certyfikatem Google. Gdy Użytkownik odwiedza stronę będącą partnerem Google, w jego przeglądarce może zostać umieszczony plik cookie. 
 • Używane przez System informatyczny Serwisu pliki cookies unikają odwoływania się do technik informatycznych szkodliwych dla Użytkowników.
 • Całkowita blokada plików cookies jest możliwa w opcjach używanej przeglądarki internetowej. Można również ustawić odmowę pobierania cookies od konkretnych nadawców, jak również zarządzać cookies za pomocą innych programów komputerowych. Jest możliwe usunięcie plików cookies z dysku lokalnego, albo własnoręcznie, albo z pomocą używanej przeglądarki internetowej. Administrator przypomina: całkowita blokada używania plików cookies wywoła negatywne skutki odnośnie użyteczności większości stron internetowych.
 • Wykorzystywanie adresów IP służy diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu systemem informatycznym. Dodatkowo także do pracy systemu dostarczania dostosowanych reklam. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników.  
 • Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane.
 • Serwis zawiera linki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe. Jeżeli link taki zostanie użyty do opuszczenia witryny, to jednocześnie należy zaakceptować fakt, iż nie mamy żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Zatem, nie może i nie jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i danych osobowych podczas odwiedzania stron zewnętrznych. Strony te posiadają własne zasady (polityki) prywatności, z którymi należy się zapoznać, np. Google:https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl   
 • Celem Serwisu jest także udostępnianie trafnych i użytecznych reklam. Aby to osiągnąć, stosowane są pliki cookie oraz systemy reklamowe Partnerów marketingowych Administratora, np. profilowanie. Do wyświetlania odpowiednich reklam mogą być używane różne pozyskane informacje, w tym pliki cookies, pliki web beacon, adresy IP, statystyki użycia oraz inne nieosobiste informacje dotyczące komputera lub urządzenia (takie jak typ przeglądarki i system operacyjny). W przypadku zalogowania na Koncie można też wyświetlać reklamy na podstawie informacji podanych w ramach tego Konta. Partnerzy marketingowi Administratora mogą otrzymywać od nas dane statystyczne lub kontaktowe w postaci cookies celem publikacji reklam dopasowanych do preferencji Użytkowników.
 • Jeżeli Użytkownik, którego dane dotyczą zauważy, że jakakolwiek dane są niezgodne z prawdą lub niekompletne, należy to zgłosić Administratorowi drogą elektroniczną; w razie potwierdzenia wystąpienia niezgodności zostanie ona niezwłocznie poprawiona.
 • Użytkownicy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem 24/7 pod adresem: http://hitceny.pl/strona/kontakt  podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  - L 119/1, Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.).
©Marcin Matusewicz,prawnik 2019
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.